این حرفا چیه راجع به اینهل ابزار اینهل اسباب بازی من یه اره م یزی خریدم ظرف ۱۵ ماه سه بار خراب شد از ارمیچر ش .