مجله خبری زودتولز

آب پاش

آموزش ساخت آب پاش !

آب دادن به گل و گیاهان خودتون رو سهولت ببخشید .

با آموزش زیر یک آب پاش بسازید :

تلگرام