مجله خبری زودتولز

اسپینر مقوایی

آموزش های فراوانی در سطح اینترنت برای ساخت اسپینر وجود دارد .

این بار این آموزش رو با مقوا پیاده سازی میکنیم !

آموزش ساخت اسپینر با مقوا :

تلگرام