مجله خبری زودتولز

بازوی هیدرولیکی با مقوا

سهلوت در انجام کارها خیلی خوبه !

چطوره یه بازوی هیدرولیکی داشته باشم ؟

پس طبق ویدیو زیر یه بازوی هیدرولیکی درست میکنیم .

تلگرام