مجله خبری زودتولز

جا کلیدی منحصر به فرد خودتان را بسازید !

جا کلیدی جزو مهم ترین ابزار ها میباشد ، به خصوص برای کسانی که زیاد کلید گم میکنند .

به جای صرف کردن هزینه ، با چند دقیقه وقت ، جا کلیدی مخصوص خودتان را بسازید .

طبق ویدیو زیر جا کلیدی خودتان را بسازید .

تلگرام