مجله خبری زودتولز

صندلی همراه بسازید

همه ما آدما از سر پا وایسادن عاجزیم !

اما بعضی جاها صندلی خالی نیست و شما مجبورید که سر پا وایسید !

پس بیاید و یه صندلی پرتابل بسازید .

تلگرام