مجله خبری زودتولز

صندوق جداکننده سکه بسازید !

شمردن سکه ها همیشه باعث دردسر بوده و هست !

مخصوصاً موقعی که سکه ها به مبالغ مختلف باشند . در شمردن مبلغ و تعداد آنها ممکن است به مشکلات زیادی برخورد کنیم .

داشتن جداکننده سکه این مشکل بزرگ را تا حد بسیار بسیار زیاد زیادی کاهش میدهد .

تلگرام