مجله خبری زودتولز

122

فن خنک کننده

در گرمای تابستان خنک بمانید !

ساخت فن خنک کننده .

در ویدیو زیر یاد بگیرید :

تلگرام