مجله خبری زودتولز

قفسه بسازید

مرتب کردن وسایل خیلی مهمه .

خیلی خوبه که وسایلمون طبقه بندی شده باشه و ریخت و پاش نباشه !

به کمک ویدیو زیر قفسه بسازید :

تلگرام