مجله خبری زودتولز

پروفیل بر بسازید !

قبلاً هم گفته بودیم که چه قدر خوب میشه اگه بتونیم با استفاده از یک ابزار ، یک ابزار دیگه بسازیم.

نظرتون چیه این بار با فرز ، پروفیل بر بسازیم ؟

با استفاده از ویدیو ی آموزشی زیر یک پروفیل بر بسازید !

تلگرام