مجله خبری زودتولز

نحوه ساخت قطار با باطری

قطاری که مسافر آن یک باطری شد !

نحوه ساخت یک قطار :

تلگرام