مجله خبری زودتولز

مخلوط کن چی پف و شیر

مخلوط کردن به شکلی که شیر بیرون میریخت از ظرف رو فراموش کنید !

یا اینکه هی مجبور بودید در یخچال باز و بسته کنید .

یه مخلوط کن بسازید و ازش استفاده های مختلف کنید .

تلگرام