پولیفت چیست؟

پولیفت چیست؟

پولیفت یا تیرفور چیست؟ این نوع تجهیزات به همراه طناب، تسمه یا زنجیر با طول های مختلف برای جابه جایی اجسام در جهت عمودی به جهت…

جوشکاری زیر آب

جوشکاری زیر آب

جوشکاری زیر آب برای بسیاری از مردم شاید اجرای جوشکاری در زیر آب، کمتر قابل تصور باشد و آن را مشکل و حتی غیرممکن بدانند،…