اسپینر + موشک = ؟

اسپینر + موشک = ؟

اسپینر چیزیه که اینروزا دست خیلی از جوان ها میتونیم توی کوچه و خیابون و مترو و … میبینیم . موشک و کپسولی و ……

322