شمشیر بسازید !

شمشیر بسازید !

برای خودتون به راحتی یک شمشیر بسازید . به راحتی با استفاده از یک میخ ، شمشیر تزئینی بسازید ! از ویدیو زیر برای ساخت…