اره درخت بر چیست ؟

اره درخت بر چیست ؟

ایده اولیه و تاریخچه ایده و نمونه اولیه اره زنجیری که امروزه می شناسیم و در کارهایی که با چوب سروکار داریم از آن استفاده…