جا لیوانی بسازید

جا لیوانی بسازید

گذاشتن لیوان یا ظرف میوه روی دسته مبل همیشه باعث دردسره ! یا لیوان برمیگرده و محتویاتش میریزه یا میشکنه ! یا ظرفتون برمیگرده رو…