زیر دریایی

زیر دریایی

تابستونه و دریا و تفریحاش ! قبلاً براتون آموزش ساخت قایق رو گذاشتیم ، این بار میخوایم تنوع به خرج بدیم ! آموزش ساخت زیر…